Jest decyzja Prezesa UOKIK w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego!!

Wrz 1, 2020

Decyzja Prezesa UOKIK wobec firm pożyczkowych

Prezes UOKIK wydał decyzję wobec 18 firm zajmujących się udzielaniem pożyczek tj.: Aasa Polska, Eurocent, Euroexpert, Euro Providus, Everest Finanse, Honesta Finanse, iCredit, Kredyty Partnerskie, Mikrokasa, Optima, Profi Credit Polska, Takto Finanse, Unilink Cash, Vivus Finance, Zaplo oraz Złotówka Duo, Złotówka Bis, Złotówka Three dotyczącą rozliczenia w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Powyższa decyzja dotyczy sytuacji, w której konsument dokonał spłaty kredytu (dotyczy osób z kredytem konsumenckim)/pożyczki przed terminem. W takim wypadku kredytodawca/pożyczkodawca jest obowiązany do zwrotu proporcjonalnej części opłat (np. administracyjnych czy składek ubezpieczeniowych) i prowizji z zastosowaniem tzw. metody liniowej.

Czym jest kredyt konsumencki ?

Definicja kredytu konsumenckiego znajduje się w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim tj. art. 3 ust.1 tej ustawy, zgodnie wymienionym przepisem:

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi”.

             Stosownie do treści art. 3 ust. 2 w/w ustawy za umowę kredytu konsumenckiego uważa się w szczególności: umowę pożyczki, umowę kredytu (w rozumienie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe); umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do przeniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia; umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia; umowę o kredyt odnawialny.

Na czym polega tzw. metoda liniowa?

Metoda liniowa polega na tym, że bank/firma pożyczkowa dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych (w których miała obowiązywać umowa). Otrzymany wynik mnoży przez liczbę, o które skrócono okres kredytowania a następnie otrzymaną sumę ma obowiązek zwrócić konsumentowi.

Wcześniejsze rozstrzygnięcie Prezesa UOKIK w sprawie zwrotu kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu

Pragniemy przypomnieć, że w lipcu tego roku w wyniku działań podjętych przez Prezesa UOKIK klienci 14 największych banków mogą ubiegać się o proporcjonalny zwrot kosztów pozaodsetkowych z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego czy pożyczki zgodnie z metodą liniową. Dzisiejsza decyzja dotyczy zaś instytucji pozabankowych działających na szeroką skale na rynku finansowym, które udzielają szybkich pożyczek bez zbędnych formalności, najczęściej na stosunkowo niewielkie kwoty (do 5000 PLN).

             Decyzja Prezesa UOKIK jest następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 września 2019 roku (C-383/18) . Z informacji znajdujących się na stronie internetowej UOKIK wynika, że Prezes Urzędu prowadzi postępowania wobec czterech kolejnych podmiotów udzielających pożyczek w związku z podejrzeniem naruszenie przez nich art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim oraz pięć postępowań wyjaśniających.

             Zdaniem Prezesa UOKIK w sytuacji dokonania przez konsumenta wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki, banki i firmy pożyczkowe mają obowiązek uczciwego rozliczenia z wszystkich pobranych opłat i prowizji. Rozliczenie to ma się odbywać przy pomocy metody liniowej, która jest w pełni transparentna i sprawiedliwa dla konsumentów. Pożyczkobiorcy i kredytobiorcy, którzy dokonali przedterminowej spłaty kredytu mają prawo wystąpić do instytucji finansowych z reklamacją do zawartych umów kredytu, czy pożyczek i żądania od nich proporcjonalnego zwrotu opłat i prowizji zgodnie z metodą liniową (powyższe dotyczy wszystkich firm pożyczkowych).

             Jeśli dokonali Państwo wcześniejszej spłaty kredytu, pożyczki i nie mają Państwo wiedzy jak powinna wyglądać reklamacja, o której była mowa powyżej zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą kancelarią, gdzie uzyskają Państwo fachową pomoc.

adres e-mail naszej Kancelarii: kancelaria@pozwy-frankowicze.pl

Kliknij, aby ocenić post.
Ilość głosów: 2, Średnia: 5