BPH

dawniej: GE MONEY BANK

Szczegóły

Wyroki Unieważniające

  1. Kredyty Denominowane:
    1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga Wyrok z 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt III C 1142/17
    2. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wyrok z 13.01.2019 r., sygn. akt XXV C 1960/17 http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_001960_2017_Uz_2019-02-02_001
    3. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, BPH/ Pekao: Wyrok z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. akt I ACa 674/17 http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000674_2017_Uz_2018-01-17_002

Szczegóły

Klauzule niedozwolone

Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku,

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2016-06-02, numer decyzji: DDK-14/2016

Rodzaj praktyki: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

„Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), w związku z art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1634), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w toku którego zostało uprawdopodobnione, że Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającą na sprzecznym z umowami o kredyt hipoteczny wyrażony/denominowany/indeksowany we frankach szwajcarskich zawartymi z konsumentami nieuwzględnianiu przy obliczaniu wysokości oprocentowania tych kredytów ujemnej stawki bazowej LIBOR, w sytuacji, gdy wartość bezwzględna tej stawki jest większa niż wysokość zastrzeżonej w ww. umowach marży kredytu, mimo że suma odsetek należnych dotychczas oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym wynikającym z umów przekracza 1 grosz, co może naruszać art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów, oraz po złożeniu przez Bank BPH Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku w toku postępowania zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i usunięcia jego skutków poprzez:

  1. przeliczenie oprocentowania kredytów hipotecznych wyrażanych/denominowanych/ indeksowanych we franku szwajcarskim, zawartych z konsumentami, wykonywanych w dacie uprawomocnienia się niniejszej decyzji, z uwzględnieniem ujemnej stawki bazowej LIBOR dla wszystkich okresów odsetkowych rozpoczynających się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, w którym decyzja zobowiązująca stanie się prawomocna, w których suma odpowiedniej stawki LIBOR oraz marży przyjęła wartość ujemną i dokonanie zwrotu na rzecz klientów Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w drodze przeksięgowania wewnętrznego na poczet raty kredytu należnej w najbliższym terminie płatności, z opisem „korekta – ujemny indeks” kwoty wynikającej z różnicy między tak obliczonym oprocentowaniem kredytu a oprocentowaniem rzeczywiście pobranym – w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji,
  2. obliczanie oprocentowania kredytów wskazanych w punkcie 1 powyżej z uwzględnieniem ujemnej stawki bazowej LIBOR na bieżąco, dla okresów odsetkowych, w których suma odpowiedniej stawki LIBOR oraz marży przyjmie wartość ujemną, rozpoczynających się w dniu, w którym niniejsza decyzja zobowiązująca stała się prawomocna lub po tym dniu – pod warunkiem, że suma odsetek należnych w poprzednich okresach odsetkowych oraz w bieżącym okresie odsetkowym przekracza 1 grosz – w ten sposób, że odsetki w danym okresie odsetkowym, w którym suma odpowiedniej stawki LIBOR oraz marży przyjmie wartość ujemną, będą pomniejszać ratę kredytu należną w kolejnym terminie płatności przypadającym po tym okresie odsetkowym w formie przeksięgowania wewnętrznego zapisem „korekta – ujemny indeks”.”

Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=5599#details

Klauzule niedozwolone

Numer postanowienia: 5622 (data wpisu: 2014-04-16)

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygnatura akt: XVII AmC 5344/11 wyrok z dnia 2012-08-03

 „Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”

 Numer postanowienia: 2060 (data wpisu: 2010-10-29)

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=2053#details

Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygnatura akt: XVII AmC 727/09 wyrok z dnia: 2010-08-16

 „O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Kredytobiorcę oraz Poręczycieli pisemnie w terminie 14 dni od dnia uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy. Właściwa wysokość oprocentowania, która będzie obowiązywać Kredytobiorcę w okresie wskazanym w ust. 1 może się różnić od wartości podanej w ust. 1.”

Prześlij umowę do bezpłatnej analizy lub skontaktuj się z nami

* - pola obowiązkowe

Pozwy Frankowicze

ul. Lawinowa 16
92 – 010 Łódź Polska

kancelaria@pozwy-frankowicze.pl

 

T: +48 505 962 891

T: +48 500 600 858

T: +48 666 150 164

Pozwy Frankowicze