Getin Bank

dawniej: GETIN NOBLE, NOBLE BANK, DOMBANK

Szczegóły

Wyroki Unieważniające

 1. Kredyty Indeksowane
  1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wyrok z 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt I Aca 126/19 | Wyrok Prawomocny http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000126_2019_Uz_2019-08-08_002
  2. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 1 sierpnia 2019 r., sygn. akt XXV C 2496/17
  3. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 24 czerwca 2019 r., sygn. akt XXV C 266/15 http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_000266_2015_Uz_2019-08-31_001
  4. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 29 maja 2019 r., sygn. akt XXV C 1873/17 http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_001873_2017_Uz_2019-05-29_002
  5. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wyrok z 31 stycznia 2019 r., sygn. akt I Aca 7/18 | Wyrok Prawomocny http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000007_2018_Uz_2019-01-31_001
  6. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wyrok z 31 stycznia 2019 r., sygn. akt XV C 694/18
  7. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 30 listopada 2018 r., sygn. akt XXV C 1599/17 http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_001599_2017_Uz_2018-12-20_001
  8. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 29 października 2018 r., sygn. akt XXV C 590/17 http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_000590_2017_Uz_2018-10-29_002
  9. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wyrok z 23 października 2018 r., sygn. akt V Aca 493/17 | Wyrok Prawomocny http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000002503_V_ACa_000493_2017_Uz_2018-10-23_002
  10. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 10 października 2018 r., sygn. akt XXV C 695/17
  11. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 2 października 2018 r., sygn. akt I C 1176/16
  12. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wyrok z 26 września 2018 r., sygn. akt VI Aca 427/18
  13. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 26 września 2018 r., sygn. akt XXV C 690/17
  14. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt XXV C 808/17
  15. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 13 sierpnia 2018 r., sygn. akt XXV C 768/17
  16. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 13 sierpnia 2018 r., sygn. akt XXV C 984/17
  17. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt XXV C 1727/16
  18. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 24 listopada 2017 r., sygn. akt XXV C 1059/16
  19. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 4 października 2017 r., sygn. akt XXIV C 1094/14
  20. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wyrok z 29 września 2017 r., sygn. akt 1 C 1742/16
  21. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 18 lipca 2018 r., sygn. akt XXV C 1199/17
  22. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 21 maja 2018 r., sygn. akt XXV C 376/17
  23. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 8 maja 2018 r., sygn. akt XXV C 246/17
  24. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 3 kwietnia 2018 r., sygn. akt XXV C 1926/16

Szczegóły

Wyroki Odfrankowienie

 1. Kredyty Indeksowane:
  1. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 14 maja 2019 r., sygn. akt XXV C 359/17
  2. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 27 sierpnia 2018 r., sygn. akt XXV C 342/17
  3. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt XXV C 590/16
  4. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z 18 lipca 2018 r., sygn. akt XXV C 1199/17
  5. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt XXV C 590/16
  6. Sąd Okręgowy Warszawa Praga Wyrok z 30 maja 2018 r. sygn. akt 1 C1184/16
  7. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 16 kwietnia 2018 r., sygn. akt XXV C1319/16

Szczegóły

Klauzule niedozwolone

Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2019-12-31, numer decyzji: DOZIK-15/2019

Rodzaj praktyki: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

„I. Na podstawie art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1667), po przeprowadzeniu postępowania  w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje postanowienia wzorców umów stosowane przez Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie o treści:  A. „Bank określa wysokość kursu kupna i sprzedaży waluty indeksacji Kredytu i Pożyczki, który ma zastosowanie do przeliczenia kwoty uruchamianego Kredytu i Pożyczki i obliczania należności z tytułu rat Kredytu, Pożyczki i odsetek w następujący sposób: a) Kursy kupna i sprzedaży waluty indeksacyjnej obowiązujące w Banku publikowane są w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych”. b) Tabela sporządzana jest o godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy. Kurs kupna i sprzedaży waluty indeksacyjnej obowiązujący w Banku ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany walut dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych”.  c) Ustalenie kursu kupna waluty indeksacyjnej w Banku polega na odjęciu od kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters spreadu walutowego w wysokości 7%. d) Ustalenie kursu sprzedaży waluty indeksacyjnej w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters spreadu walutowego w wysokości 6%”, [postanowienie umowne stosowane w następujących wzorcach umów: -„Umowa z dnia … indeksowana do EURO” – § 4 pkt 26,  – „Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką” – pozycja Zasady ustalania wysokości spreadu walutowego,  -„Aneks do umowy kredytu hipotecznego nr … z dnia …”] oraz

 1. „Bank określa wysokość kursu kupna i sprzedaży waluty indeksacji Kredytu, który ma zastosowanie do przeliczenia kwoty uruchamianego kredytu i obliczania należności z tytułu rat Kredytu i odsetek w następujący sposób: a) Kurs kupna i sprzedaży waluty indeksacyjnej obowiązujący w Banku w dniu wymagalności raty ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany walut dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania „Tabeli kursów walut dotyczącej kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank (dawniej Metrobank) przed dniem 04 stycznia 2010 r.” z godziny 16:30 z dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty. b) Kurs kupna i sprzedaży waluty indeksacyjnej obowiązujący w Banku w pozostałe dni robocze ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany walut dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania „Tabeli kursów walut dotyczącej kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank (dawniej Metrobank) przed dniem 04 stycznia 2010 r.” z godziny 9:30 z tego dnia. c) Ustalenie kursu kupna waluty indeksacyjnej w Banku polega na odjęciu od kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters spreadu walutowego w wysokości 5%. d) Ustalenie kursu sprzedaży waluty indeksacyjnej w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters spreadu walutowego w wysokości 5%. e) W przypadku wzrostu albo spadku kursu rynkowego waluty indeksacyjnej dostępnego w serwisie Reuters, w ciągu jednego dnia roboczego, w wysokości równej co najmniej poziomowi aktualnego spreadu walutowego, odpowiednio dla kursu kupna albo sprzedaży tej waluty, Bank zastrzega sobie prawo do zmiany kursów kupna i sprzedaży tej waluty w ciągu dnia. Po publikacji tak ustalonego nowego kursu waluty, będzie on obowiązywał w Banku w tym dniu. Do ustalania kursu waluty odpowiednio stosuje się zasady ustalania kurs waluty indeksacyjnej ustalone we wcześniejszych punktach”, [postanowienie umowne stosowane w następującym wzorcu umowy: – „Aneks do umowy kredytu hipotecznego nr … z dnia …”] za niedozwolone postanowienia umowne, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), co stanowi naruszenie zakazu określonego w art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1667), i zakazuje ich wykorzystywania.”

Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie,

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2016-03-18, numer decyzji: DDK-11/2016

Rodzaj praktyki: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

„I. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w toku którego zostało uprawdopodobnione, że Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosuje praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na sprzecznym z umowami o kredyt hipoteczny wyrażony/ denominowany/indeksowany we frankach szwajcarskich zawartymi z konsumentami nieuwzględnianiu przy obliczaniu wysokości oprocentowania tych kredytów ujemnej stawki bazowej LIBOR, w sytuacji, gdy wartość bezwzględna tej stawki jest większa niż wysokość zastrzeżonej w ww. umowach marży kredytu, mimo że suma odsetek należnych dotychczas oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym wynikającym z umów przekracza 1 grosz, co może naruszać art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 3) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów, oraz po złożeniu przez Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie w toku postępowania zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i usunięcia jego skutków poprzez: 1. Wdrożenie, w terminie do 60 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji zobowiązującej, rozwiązania dla klientów Banku posiadających pożyczki lub kredyty hipoteczne wyrażone/denominowane/indeksowane we frankach szwajcarskich polegającego na pomniejszaniu bieżącej raty kredytu/pożyczki o wartość ujemnych odsetek wynikających z sumy stawki bazowej LIBOR i marży kredytu/pożyczki w danym okresie rozliczeniowym, dopóki suma odsetek należnych bankowi dotychczas oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy kredytu/pożyczki będzie przekraczać 1 grosz. Wyliczona wartość ujemnych odsetek należna klientowi będzie pomniejszać bieżącą ratę spłaty kredytu/pożyczki wynikającą z harmonogramu spłat w dniu jej spłaty. Przedmiotowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego, który nastąpi po dniu wdrożenia tego rozwiązania. Przedmiotowe rozwiązanie będzie stosowane automatycznie, gdy w danym okresie rozliczeniowym wartość bezwzględna z ujemnej stawki bazowej LIBOR będzie większa niż wyrażona w umowie kredytu/pożyczki marża. Bank nie będzie przy tym wymagał podpisywania stosownego aneksu do obowiązujących umów, ani stawiał innych dodatkowych wymogów, których spełnienie byłoby warunkiem koniecznym do zakwalifikowania klienta do wskazanego powyżej rozwiązania;

 1. Zwrot na rzecz klientów Banku posiadających pożyczki lub kredyty hipoteczne wyrażone/denominowane/indeksowane we frankach szwajcarskich kwoty ujemnych odsetek przypadających za okres od okresu rozliczeniowego, w którym suma stawki bazowej LIBOR i marży kredytu/pożyczki przyjęła po raz pierwszy dla danej umowy kredytu/pożyczki wartość ujemną, do okresu rozliczeniowego, w którym wdrożone zostanie rozwiązanie opisane w ppkt 1 powyżej, włącznie (okres poprzedni). Zwrot polegać będzie na pomniejszeniu bieżącej raty kredytu/pożyczki, w dniu jej spłaty, o wartość tychże ujemnych odsetek, aż do momentu ich całkowitego rozliczenia, dopóki suma odsetek należnych Bankowi dotychczas oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy kredytu/pożyczki będzie przekraczać 1 grosz. Pomniejszanie odbywać się będzie w ten sposób, że od bieżącej raty kredytu/pożyczki, wyliczonej bez uwzględnienia ujemnego oprocentowania, w pierwszej kolejności zostaną odjęte bieżące ujemne odsetki – zgodnie z ppkt 1 powyżej. Tak otrzymana wysokość raty kredytu/pożyczki zostanie następnie pomniejszona o zaległe ujemne odsetki przypadające na odpowiedni okres rozliczeniowy z okresu poprzedniego. Wartość pomniejszeń w danym okresie rozliczeniowym nie będzie mogła być wyższa niż wysokość bieżącej raty kredytu/pożyczki. W takim przypadku pozostała część ujemnych odsetek będzie przechodziła na rozliczenie w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy okres pozostający do spłaty zobowiązania wynikającego z umowy kredytu/pożyczki będzie zbyt krótki, aby nastąpił całkowity zwrot zaległych ujemnych odsetek w opisany wyżej sposób, Bank, w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania takiej umowy, zwróci klientom jednorazowo pozostałe zaległe ujemne odsetki. Pomniejszanie bieżących rat kredytu/pożyczki o zaległe ujemne odsetki zostanie rozpoczęte od pierwszego okresu rozliczeniowego, który nastąpi po dniu wdrożenia rozwiązania, o którym mowa w ppkt 1 powyżej. Wszystkie zaległe ujemne odsetki powstałe w trakcie okresu poprzedniego zostaną zwrócone klientom Banku w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym wdrożone zostanie rozwiązanie opisane w ppkt 1 powyżej;”

Prześlij umowę do bezpłatnej analizy lub skontaktuj się z nami

* - pola obowiązkowe

Pozwy Frankowicze

ul. Lawinowa 16
92 – 010 Łódź Polska

kancelaria@pozwy-frankowicze.pl

 

T: +48 505 962 891

T: +48 500 600 858

T: +48 666 150 164

Pozwy Frankowicze