ING Bank Śląski

Szczegóły

Wyroki Unieważniające

  1. Kredyty Indeksowane:
    1. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód Wyrok z 6 lipca 2018 r., sygn. Akt I C 1218/17
    2. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wyrok z 19 stycznia 2018, sygn. akt 1 ACa 632/17

Szczegóły

Klauzule niedozwolone

ING Bank Śląski S.A.,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2015-12-28, numer decyzji: DDK-21/2015

Rodzaj praktyki: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

„I. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w toku którego zostało uprawdopodobnione, iż ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach stosuje praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającą na sprzecznym z umowami o kredyt hipoteczny wyrażony/ denominowany/indeksowany we frankach szwajcarskich zawartymi z konsumentami nieuwzględnianiu przy obliczaniu wysokości oprocentowania tych kredytów ujemnej stawki bazowej LIBOR, w sytuacji, gdy wartość bezwzględna tej stawki jest większa niż wysokość zastrzeżonej w ww. umowach marży kredytu, mimo że suma odsetek należnych dotychczas oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym wynikającym z umów przekracza 1 grosz, co może naruszać art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, ze zm.) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów, oraz po złożeniu przez ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach w toku postępowania zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i usunięcia jego skutków poprzez uwzględnianie przy obliczaniu wysokości oprocentowania tych kredytów ujemnej stawki bazowej LIBOR w sytuacji, gdy wartość bezwzględna tej stawki jest większa niż wysokość zastrzeżonej w umowach marży, dopóki suma odsetek należnych temu bankowi dotychczas oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym wynikającym z umów będzie przekraczać 1 grosz, poprzez: 1. przeliczenie oprocentowania ww. kredytów wykonywanych w dacie uprawomocnienia się niniejszej decyzji z uwzględnieniem ujemnej stawki bazowej LIBOR dla wszystkich okresów odsetkowych przypadających przed dniem 1 lutego 2016 r., w których suma odpowiedniej stawki LIBOR oraz marży przyjęła wartość ujemną i dokonanie zwrotu na rzecz klientów ING Bank Śląski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach kwoty wynikającej z różnicy między tak obliczonym oprocentowaniem kredytu a oprocentowaniem rzeczywiście pobranym – do dnia 29 lutego 2016 r.;

  1. obliczanie oprocentowania ww. kredytów z uwzględnieniem ujemnej stawki bazowej LIBOR dla okresów odsetkowych przypadających po dniu 31 stycznia 2016 r., w których suma odpowiedniej stawki LIBOR oraz marży przyjmie wartość ujemną, na bieżąco, począwszy od dnia 1 lutego 2016 r.;”

Prześlij umowę do bezpłatnej analizy lub skontaktuj się z nami

* - pola obowiązkowe

Pozwy Frankowicze

ul. Lawinowa 16
92 – 010 Łódź Polska

kancelaria@pozwy-frankowicze.pl

 

T: +48 505 962 891

T: +48 500 600 858

T: +48 666 150 164

Pozwy Frankowicze