Millenium

dawniej: EURO BANK

Szczegóły

Wyroki Unieważniające

 1. Kredyty Indeksowane:
  1. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 17 maja 2017 r., sygn. akt III C 299/15
  2. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wyrok z 10 lipca 2019 r., sygn. akt VI ACa 1712/17 | Wyrok Prawomocny
  3. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Wyrok z 10 czerwca 2019 r., sygn. akt I C 2892/17
  4. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Wyrok z 20 grudnia 2018 r., sygn. akt I C 5274/16
  5. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 27 lipca 2018 r., sygn. akt XXIV C 241/17

Szczegóły

Klauzule niedozwolone

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2017-12-29, numer decyzji: DDK-12/2017

Rodzaj praktyki: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

„ I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie polegające na przekazywaniu konsumentom, w odpowiedziach na ich pisma kierowane do Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie dotyczące zamieszczenia w wykonywanych umowach kredytu hipotecznego niedozwolonych postanowień umownych, nieprawdziwych informacji o treści: „Ww. wyrok [wyrok Sądu Apelacyjnego sygn. akt VI Aca 420/11 – przyp. własny] jest konstytutywny tj. wywiera skutki na przyszłość, a jego skuteczność wobec osób trzecich, powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Dlatego też nie możemy uznać, iż wyrok, na który się Pani/Pan powołuje znajduje zastosowanie do Pani/Pana sytuacji”, co wprowadzało konsumentów w błąd w zakresie skutków wpisania postanowień do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone w związku z zamieszczaniem przez Bank Millennium Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie w umowach postanowień wpisanych wobec tego Przedsiębiorcy do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone pod numerami: 3178 i 3179, ponieważ orzeczenie o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma charakter deklaratoryjny, natomiast analizowane postanowienie wzorca umowy jest bezskuteczne ex tunc, które to działanie Banku naruszyło art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070) oraz godziło w zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowiło praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 8 lutego 2016 r.”

 

Klauzule niedozwolone

Numer postanowienia: 3183 (data wpisu: 2012-05-15)

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=3167#details

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygnatura akt: XVII AmC 426/09 wyrok z dnia 2010-12-14 (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny – sygn. akt VI Ca 420/11 z dnia 2011-10-14)

 „Ostatni miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, za który pobierana jest opłata z tytułu ubezpieczenia przypada w miesiącu, w którym do Banku wpłynie dostarczony przez Kredytobiorcę odpis z księgi wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 2 ust 5, z prawomocnym wpisem hipoteki/hipotek na rzecz Banku.”

 

Numer postanowienia: 3182 (data wpisu: 2012-05-15)

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=3166#details

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygnatura akt: XVII AmC 426/09 wyrok z dnia 2010-12-14 (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny – sygn. akt VI Ca 420/11 z dnia 2011-10-14)

 „W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy”

 

Numer postanowienia: 3181 (data wpisu: 2012-05-15)

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=3165#details

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygnatura akt: XVII AmC 426/09 wyrok z dnia 2010-12-14 (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny – sygn. akt VI Ca 420/11 z dnia 2011-10-14)

 „Bank zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w okresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: 1) zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym, 2) zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych, 3) zmiana zakresu lub formy świadczonych usług”

 

Numer postanowienia: 3180 (data wpisu: 2012-05-15)

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=3164#details

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygnatura akt: XVII AmC 426/09 wyrok z dnia 2010-12-14 (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny – sygn. akt VI Ca 420/11 z dnia 2011-10-14)

 „Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych przepisów prawnych lub ich zmiany oraz dostosowania do koniecznych zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym.”

 

Numer postanowienia: 3179 (data wpisu: 2012-05-15)

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=3163#details

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygnatura akt: XVII AmC 426/09 wyrok z dnia 2010-12-14 (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny – sygn. akt VI Ca 420/11 z dnia 2011-10-14)

 „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”

 

Numer postanowienia: 3178 (data wpisu: 2012-05-15)

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=3162#details

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygnatura akt: XVII AmC 426/09 wyrok z dnia 2010-12-14 (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny – sygn. akt VI Ca 420/11 z dnia 2011-10-14)

 „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

Prześlij umowę do bezpłatnej analizy lub skontaktuj się z nami

* - pola obowiązkowe

Pozwy Frankowicze

ul. Lawinowa 16
92 – 010 Łódź Polska

kancelaria@pozwy-frankowicze.pl

 

T: +48 505 962 891

T: +48 500 600 858

T: +48 666 150 164

Pozwy Frankowicze