Polityka prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły MSN Legal Mazepus Niedziałek Adwokaci Radcowie Prawni Sp.k., (dalej „Kancelaria”) swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w Kancelarii zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest MSN Legal Mazepus Niedziałek Adwokaci Radcowie Prawni Sp.k. z siedzibą w Łodzi (92-010) przy ul. Lawinowej 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy nr KRS 0000833823, NIP 7282843893, REGON 385787881.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się̨ z nami również̇ mailowo pod adresem: kancelaria@msnlegal.pl

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Kancelaria otrzymuje dane osobowe swoich Klientów tylko bezpośrednio od nich samych.

 W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe, jakie udostępnili Państwo Kancelarii służą przede wszystkim do reprezentowania Państwa interesów, są więc one przetwarzane w celu ich prawidłowego wykorzystania w naszych analizach Państwa umów kredytowych, w wezwaniach, w zawezwaniach do próby ugodowej, w pozwach, w pismach procesowych, w apelacjach, a także w celu założenia i prowadzenia akt Państwa sprawy.

Do tego potrzebne nam są Państwa imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, czy dane identyfikujące umowę z bankiem (jej numer, data zawarcia itp.) oraz dane zamieszczone w tej umowie, o ile są danymi osobowymi. Państwa dane są także przetwarzane po to, abyśmy mogli się z Państwem komunikować, zwłaszcza mailowo i telefonicznie. Państwa dane są przetwarzane także po to, abyśmy mogli prawidłowo rozliczać się za wykonywane usługi, aby rozliczać się z organami podatkowymi, a także by móc przyjąć i rozpatrzyć reklamację, jeśliby miała miejsce.

Na jakiej podstawie prawnej Kancelaria przetwarza dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zawartej między nami umowy, zgodnie z Art. 6 ust. 1b rozporządzenia unijnego. Rozporządzenie mówi przy tym, że zgodne z prawem jest także przetwarzanie, które jest niezbędne w związku z zawarciem umowy lub zamiarem zawarcia umowy (mówi o tym motyw 44 preambuły rozporządzenia unijnego).

Przetwarzamy Państwa dane także na podstawie, iż występują tak zwane prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1f rozporządzenia.

Przetwarzamy Państwa dane także dlatego, że jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1d rozporządzenia unijnego), gdyż naszym zasadniczym zadaniem jest właśnie ochrona Państwa interesów w sporze z instytucją finansową

Czy podanie nam danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów o świadczenie pomocy prawnej i rozliczenia działalności oraz wywiązania się Kancelarii z wymogów prawa.

Pewne informacje musimy też zawrzeć w uzasadnieniu pozwu, lub w innych dokumentach (np. zawezwaniu do próby ugodowej) aby były one skuteczne oraz aby było wiadomo, czego dotyczy pozew, zawezwanie lub inny przygotowany przez nas dokument (np. dane identyfikujące umowę kredytu, jej numer, datę zawarcia, numer i datę aneksu itp.). Z kolei przepisy kodeksu cywilnego powodują, że udzielone nam pełnomocnictwo także musi wskazywać jasno, kto konkretnie nam go udzielił i w związku z jaką sprawą, a zwłaszcza w związku z jakim bankiem i umową kredytową. I w tym przypadku bez otrzymania Państwa danych osobowych nie moglibyśmy zostać Państwa pełnomocnikami.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są̨ przetwarzane przez Kancelarię, przysługuje prawo do:  

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą̨, zawierają̨ przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są̨ przetwarzane przez Kancelarię, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Państwa dane są przede wszystkim udostępniane instytucjom publicznym, a więc sądom i innym organom (jeśli reprezentujemy Państwa przed tymi instytucjami).

Oprócz tego udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom, które wspierają nas w naszej działalności. Jest to przede wszystkim obsługująca nas firma księgowa, która otrzymuje tylko niektóre dane, niezbędne jej do kwestii rozliczeniowych i podatkowych (np. imię i nazwisko, tytuł płatności, kwotę). Udostępniamy też Państwa dane naszym radcom prawnym, adwokatom, prawnikom i specjalistom, którzy biorą udział w procesie zawarcia między nami umowy oraz później w związku z prowadzeniem Państwa sprawy.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z nami umowy. Także po tym, jak zakończymy działania sądowe albo pozasądowe przechowujemy Państwa dane, w celach rozliczenia umowy, wykonania obowiązków podatkowych i innych, jakie narzuci nam prawo. Państwa dane usuwamy niezwłocznie po tym, jak przestaną służyć tym celom, ale nie później niż w ciągu 5 lat od zakończenia współpracy i jej rozliczenia.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie Bedą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Kancelaria może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają̨ odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są̨ oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Można zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie Bedą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać́ jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również̇ pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

Polityka cookie

MSN Legal Mazepus Niedziałek Adwokaci Radcowie Prawni Sp.k. z siedzibą w Łodzi (92-010) przy ul. Lawinowej 16, KRS 0000833823, NIP 7282843893, REGON 385787881.

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

 1. Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.
 2. W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
  1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
  1. uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);
  1. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
  1. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
  1. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.
 3. Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
  1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);
  1. zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.
 4. Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.
 5. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.)