Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

za pośrednictwem strony www.pozwy-frankowicze.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. MSN LEGAL Mazepus Niedziałek Adwokaci Radcowie Prawni spółka komandytowa, z siedzibą w Łodzi (92-010), ul.  Lawinowa 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000833823, NIP 7282843893, REGON 385787881, zwana dalej Usługodawcą, ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz.344 z późn. zm.).
 2. Usługobiorcą jest każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze strony www.pozwy-frankowicze.pl udostępnianych przez Usługodawcę.

§ 2 Rodzaj i Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi udzielania porad prawnych, w tym usługę analizy umów kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej pod kątem występowania lub ewentualnego braku klauzul abuzywnych, wskazaniu hipotetycznych korzyści jakie może osiągnąć Użytkownik, w przypadku unieważnienia umowy kredytowej lub stwierdzenia nieważności, niektórych klauzul umowy kredytowej. Częścią analizy umowy kredytowej – w sytuacji, gdy znajdują się w niej klauzule niedozwolone – jest oferta współpracy z Kancelarią w celu unieważniania umowy kredytowej lub stwierdzenia nieważności, niektórych klauzul umowy.
 2. Usługobiorca w celu wykonania usługi przesyła Usługodawcy dane i dokumenty niezbędne do wykonania usługi, w tym w szczególności skan/fotokopię umowy kredytowej, aneksów do umowy kredytowej, regulaminów związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy kredytowej, innych danych lub dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem usługi kredytowej, w szczególności zaświadczenia z banku zawierającego informacje związane z wykonaniem umowy.
 3. Usługobiorca oświadcza, że jest uprawniony do zlecenia wykonania usługi i dysponowania danymi lub dokumentami, o których mowa w ust. 2 powyżej, w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Usługobiorcę.
 4. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania przez Usługobiorcę przynajmniej możliwości czasowego dostępu do sieci Internet oraz posiadania poczty e – mail.
 5. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:

a) Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.pozwy-frankowicze.pl;

b) za pośrednictwem poczty e – mail – kancelaria@pozwy-frankowicze.pl;

c) danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej www.pozwy-frankowicze.pl;

 • Usługobiorca wyraża zgodę na kontakt ze strony Usługodawcy za pośrednictwem poczty e – mail lub telefoniczny w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji w celu prawidłowego wykonania usługi.
 • Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz.344 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że świadczenie Usług związane jest z ryzykiem charakterystycznym dla korzystania z sieci Internet. 
 • Usługodawca zgodnie z art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r. (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1513) i art. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (t.j. Dz.U.z 2020 poz. 75) zapewni dochowanie poufności wszelkich powierzonych przez Klienta informacji.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może odmówić wykonania usługi. 
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyszłe rozstrzygnięcie, w tym orzeczenia sądowe, w zakresie jakim jest to niezależne od jakości usług Usługodawcy (np. określony stan faktyczny, zmiana linii orzecznictwa sądowego, itp.).
 • W przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy/Usługodawcy, Usługobiorcy – Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni. Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

1.  Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1) nazwisko i imiona Usługobiorcy;

2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres zameldowania na pobyt stały;

4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;

6) adresy elektroniczne usługobiorcy.

2.  W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w szczególności związane z zawarciem lub wykonaniem umowy kredytowej;

3.  Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 1, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

4.  Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

5.  Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, w szczególności sygnaturę sprawy nadaną przez Usługodawcę;

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;

3) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.

2. Reklamacje należy składać

a) za pośrednictwem poczty e – mail – kancelaria@pozwy-frankowicze.pl;

d) pisemnie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust Regulaminu.

3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. 

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie z usług za pośrednictwem strony internetowej  www.pozwy-frankowicze.pl jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie internetowej www.pozwy-frankowicze.pl nieodpłatnie udostępnia Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.pozwy-frankowicze.pl przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:

a) zmian danych zawartych w ramach serwisu

b) zmian parametrów technicznych serwisu

c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu. 

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta1a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 • Adres www.pozwy-frankowicze.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.pozwy-frankowicze.pl

[WZÓR]

 [Miejscowość], dnia ______________ r.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

1.            Imię i nazwisko

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy zawartej z MSN LEGAL Mazepus Niedziałek Adwokaci Radcowie Prawni spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi z dnia …………………………………../sygnatura sprawy/za pośrednictwem – adres e-mail Usługobiorcy……………………………….

___________________________

      data i czytelny podpis

* w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia; w takim wypadku możliwe jest zastosowanie powyższego wzoru oświadczenia o odstąpieniu